برگ سبز تعهد مهندسین

برگ سبز تعهد مهندسین چیست؟

برگ سبز تعهد مهندسین که به آن برگ سبز مهندسین و یا برگ سبز معماری و برگ سبز تعهد معمار نیز می گویند، برگه ای است که در واقع نقش ضمانت نامه را برای یک مهندس معمار ایفا می کند. به این صورت که هر مهندس معماری باید هنگام طراحی نقشه های معماری، برگ سبز مهندسین را به نشانه ضمانت طرح و نقشه خود ارائه دهد. در این مطلب، با اهمیت برگ سبز مهندسین و همچنین انواع برگ سبز تعهد آشنا می شویم.

برگ سبز نقشه معماری

برگ سبز نقشه محاسبات

برگ سبز نقشه تأسیساتی مکانیکی

برگ سبز تعهد نظارت

برگ سبز سازنده ساختمان

برگ سبز استحکام بنا

  

 

برگ سبز نقشه معماری

 

برگ سبز نقشه معماری

اولین مورد از انواع برگ سبز تعهد که به آن می پردازیم، برگ تعهد تهیه نقشه های معماری نام دارد. همانطور که از نام آن می شود حدس زد، این برگ سبز تعهد نامه ای است که به نقشه های طراحی شده توسط معمار مربوط می شود.
به زبان ساده تر، برگ سبز تعهد نقشه معماری به این معنا است که معماری که نقشه های مورد نظر را طراحی کرده، تضمین می کند که تمامی این نقشه ها با توجه به مقررات ملی ساختمان تهیه شده اند و هیچ مغایرتی با این قوانین و مقررات ندارند.
بدیهی است که اگر نقشه ها هر گونه مغایرتی با قوانین و مقررات ملی ساختمان داشته باشند، معماری که برگ سبز مهندسین به نام او است باید پاسخگو باشد و در قبال خطاهای احتمالی مسئولیت دارد.
معمار به وسیله برگ سبز تهیه نقشه به نهاد ها و ارگان های ناظر بر ساخت و ساز شهری تضمین می دهد که کلیه امور مربوط به تهیه نقشه مطابق با اصول و مقررات مندرج در قوانین مربوطه پیگیری می شوند.
بعد از سپری کردن مراحل اداری و تصویب نقشه ها، سپس پروانه ساختمان صادر خواهد شد. در مرحله بعد مهندس سازه و مهندس تأسیسات، کار طراحی سازه و تأسیسات بنا را با توجه به همان نقشه های معماری که به وسیله برگ سبز تضمین شده اند، انجام می دهند.

 

 

برگ سبز نقشه محاسبات

 

 

برگ سبز نقشه محاسبات

همانطور که اشاره شد، بعد از تأیید و تصویب برگ سبز تهیه نقشه نوبت به مهندس سازه می رسد تا کار طراحی سازه را انجام دهد. برگ تعهد تهیه نقشه های محاسباتی ساختمان، یکی دیگر از انواع برگ سبز مهندسین است که باید در این مرحله ارائه شود.
کارکرد این برگ سبز نیز مانند برگ سبز تهیه نقشه است: برگ سبز محاسبات تضمین می کند که تمامی نقشه های محاسباتی که توسط مهندس سازه تهیه و ارائه شده اند، به شکل کامل از اصول و مقررات ملی ساختمان پیروی می کنند.
در صورت وجود هرگونه مغایرت نقشه های محاسبات با قوانین و مقررات ملی ساختمان، مهندس مربوطه که برگ سبز مهندسین به نام او ثبت شده است باید پاسخگو باشد.

 

 

برگ سبز تأسیساتی مکانیکی

 

 

برگ سبز نقشه تأسیساتی مکانیکی

برگ سبز بعدی در انواع برگ سبز تعهد، مربوط به مهندس تأسیسات می شود. مهندس سازه در این مرحله باید برای هر کدام از نقشه های تأسیسات الکتریکی و تأسیسات مکانیکی یک برگ سبز جداگانه ارائه کند.
برگ سبز الکتریکی نقشه های مربوط به سیم کشی و سایر تأسیسات الکتریکی ساختمان می شود. در حالی که برگ سبز تأسیسات مکانیکی مواردی مثل داکت ها و رایزر ها را شامل می شود.
درست مانند برگ سبز نقشه محاسبات، برگ سبز تأسیسات نیز باید در هر مرتبه که نقشه های مربوطه به شهرداری ارسال می شوند، ضمیمه نقشه ها باشد. این برگ ها ضمانت نامه ای هستند که بیان می کند نقشه های تأسیسات مطابق با اصول و مقررات ملی ساختمان تهیه شده اند.
در صورت تأیید و تصویب نقشه های محاسبات و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی، پروانه ساخت صادر نیز صادر می شود و پروژه وارد مرحله بعدی خود خواهد شد.

 

 

برگ سبز نظارت

 

 

برگ سبز تعهد نظارت

برگ سبز مهندسین ناظر به برگ تعهد نظارت معروف است. همانطور که بارها در طول این مطلب اشاره کردیم، برگ سبز مهندسین به معنای ضمانت نامه ای است که طبق آن مهندس مربوطه تعهد می کند که موارد مربوط به او در یک پروژه، مطابق با قوانین و مقررات ملی ساختمان پیگیری شده اند.
در مورد مهندسین ناظر نیز برگ سبز مهندسین همین کاربرد را دارد. مهندس ناظر می تواند هم به شکل حقوقی و از طرف شرکت های مربوطه و هم به شکل حقیقی توسط خود مهندس برگ سبز را ضمیمه مدارک مربوط به نظارت ساختمان بکند.

 

 

برگ سبز سازنده ساختمان

 

 

برگ سبز سازنده ساختمان

به غیر از مهندس ناظر، مهندس سازنده و یا مجری ذی صلاح نیز باید برگ سبز تعهد خود را به نهاد های مربوطه ارائه کند. این برگ سبز مهندسین مربوط به قوانین و مقرراتی می شود که حین ساخت بنا باید آن ها را رعایت کرد. همچنین طبق این برگ، چنانچه سازنده به هر دلیلی قادر به ادامه پروژه ساخت و ساز نبود،‌ باید مراتب مربوطه را به شهرداری، اداره کل معماری و ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گزارش دهد.

 

 

برگ سبز استحکام بنا

 

 

برگ سبز استحکام بنا

در برخی موارد خاص، شهرداری مالک را ملزم می کند تا برای دریافت پایان کار، برگ سبز استحکام بنا را ارائه کند. این نوع از برگ سبز یعنی مهندس ناظر تعهد می کند که ساختمان مربوطه استحکام و ایستایی کافی و لازم را برای کاربری که برای آن در نظر گرفته شده است دارد.

از جمله ساختمان هایی که نیاز به تهیه و ارائه برگ سبز استحکام بنا دارند می شود به این موارد اشاره کرد:

• ساختمان های قدیمی و فاقد پایان کار
• هر گونه تغییر کاربری
• تغییرات کلی در ساختمان مثل تغییرات هنگام بازسازی و جابجایی دیوارها و ستون ها
• عدم تطابق وضعیت فعلی ساختمان با نقشه های تصویب شده
• تشخیص مهندس ناظر مبنی بر الزام تهیه برگ استحکام بنا
• فوت یا انصراف مهندس ناظر قبلی

مانند سایر انواع برگ سبز مهندسین، برگ سبز استحکام بنا نیز مسئولیت سنگینی برای مهندس ناظری که آن را ارائه می کند خواهد داشت. چرا که در صورت بروز هر گونه حادثه ای که بر اثر ضعف استحکام بنا یا عدم ایستایی ساختمان اتفاق بیفتد، مهندس مذکور در قبال آن مسئول خواهد بود.

شرکت چینه ایوان پردیس ارائه دهنده برگ سبز تعهد معماری، محاسباتی (سازه) ، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات الکتریکی ( برق ) و تهیه نقشه‌های فاز 1 و 2 در تمام گرایش ها جهت اخذ جواز شهرداری و همچنین برگه سبز تعهد نظارت بر اجرای ساختمان و انواع برگ سبز تعهد مهندسین در تهران با بهترین تعرفه میباشد.

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به مهندسین مشاور چینه میباشد.

[ طراحی وب سایت و سئو | امپریال برند ]